Our Products

 

श्रेणी >> पदार्थ >> गोड खाद्यपदार्थ
 • सफेद सुतरफेणी / White Sutarfeni

   250 ग्रॅम / Gm

   60.00

   Out Of Stock

  Order Now Add To Cart
 • पुरणपोळी / Puranpoli

   2 नग / Piece

   70.00

   

  Order Now Add To Cart
 • तेलपोळी / Telpoli

   2 नग / Piece

   70.00

   

  Order Now Add To Cart
 • मैसुरपाक / Maisurpak

   250 ग्रॅम / Gm

   70.00

   Out Of Stock

  Order Now Add To Cart
 • बालुशाही / Balushahi

   200 ग्रॅम / Gm

   70.00

   

  Order Now Add To Cart
 • चिरोटे / Chirote

   200 ग्रॅम / Gm

   95.00

   

  Order Now Add To Cart
 • अनारसे / Anarase

   5 नग / Piece

   80.00

   

  Order Now Add To Cart
 • करंजी / Karanji

   5 नग / Piece

   110.00

   

  Order Now Add To Cart
 • गोड शंकरपाळे / Sweet Shankarpali

   250 ग्रॅम / Gm

   80.00

   

  Order Now Add To Cart
 • केशर सुतरफेणी / Kesar Sutarfeni

   250 ग्रॅम / Gm

   60.00

   

  Order Now Add To Cart
 • नानकटाई / Nankatai

   150 ग्रॅम / Gm

   45.00

   

  Order Now Add To Cart